Beste bezoeker, het is mogelijk om foto`s van Richards-Fotos te bestellen. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 

 1. Artikel 1 Algemeen

  I. Verkoper: RICHARDS-FOTOS.NL welke diensten verleent aan de Klant die eenn of meer (Kunst)Werken koopt van RICHARDS-FOTOS.NL.

  II. Klant: Partij, die een of meer (Kunst)Werken via RICHARDS-FOTOS.NL koopt.

  III. (Kunst)Werk: Het voorwerp dat RICHARDS-FOTOS.NL ter verkoop aanbiedt, welke al dan niet kan worden aangemerkt als een kunstvoorwerp.

  IV. Partij(en): de Klant en RICHARDS-FOTOS.NL zijn ieder een Partij, en gezamenlijk de Partijen.

  A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die via de website van RICHARDS-FOTOS.NL worden gesloten tussen Klant en Verkoper, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  B. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Klant en de Verkoper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  C. Wanneer door RICHARDS-FOTOS.NL gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en stipte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.

 2. Artikel 2 Prijzen

  A. Alle prijzen genoemd op de website van RICHARDS-FOTOS.NL zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij expliciet anders vermeld.

 3. Levering (Kunst)Werk

  A. Voor de productie van de werken en de verzending werken wij samen met externe partijen. Levering, zowel in geval van verzending als afhalen, vindt plaats binnen 21 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeen gekomen.

 4. Artikel 4 Persoonsgegevens

  A. Op de website RICHARDS-FOTOS.NL worden persoonsgegevens gevraagd om de overeenkomst tussen Verkoper en Klant tot stand te kunnen brengen, en het (Kunst)Werk te kunnen leveren.

  B. De Klant geeft ook toestemming aan RICHARDS-FOTOS.NL om deze gegevens te gebruiken om de Klant op de hoogte te stellen van nieuwe producten en diensten van RICHARDS-FOTOS.NL om de Klant in de toekomst beter van dienst te zijn. De Klant heeft altijd het recht aan te geven dit niet op prijs te stellen, waar RICHARDS-FOTOS.NL gehoor aangeeft.

  C. De verwerking van de persoonsgegevens van de Klant geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 5. Artikel 5 Aansprakelijkheid

  A. Op het gebruik van de website zijn de voorwaarden van toepassing die te vinden zijn op www.richards-fotos.nl/disclaimer. Dit maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

  B. RICHARDS-FOTOS.NL is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de rechtshandelingen en het beleid van diensten door derde partijen, die ingezet worden om de Overeenkomst tussen Klant en Verkoper uit te voeren.

 6. Artikel 6 Overmacht

  A. RICHARDS-FOTOS.NL en Verkoper zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  B. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RICHARDS-FOTOS.NL of de Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RICHARDS-FOTOS.NL of Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RICHARDS-FOTOS.NL, of van derden daaronder begrepen.

  C. RICHARDS-FOTOS.NL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen en RICHARDS-FOTOS.NL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij(en) of RICHARDS-FOTOS.NL.

 7. Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

  A. Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  B. Geschillen tussen RICHARDS-FOTOS.NL en/of Verkoper enerzijds en de Klant anderzijds zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Zwolle.